پیشخوان نوروزی پیشخوان نوروزی

صندوق کار آفريني اميد در رسانه هاي مکتوب 28 اسفند 97
صندوق کار آفريني اميد در رسانه هاي آنلاين 28 اسفند 97
امسال حقوق تمام کارکنان دولت پرداخت شد
سه اولويت بانک مرکزي براي سال آينده
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
عرضه ارز صادرکنندگان در بازار شدت گرفت
صندوق کار آفريني اميد در رسانه هاي آنلاين27 اسفند 97
صندوق کار آفريني اميد در رسانه هاي مکتوب 27 اسفند 97
روزنامه‌هاي اقتصادي ۲7 اسفند ۱۳۹۷
صندوق کار آفريني اميد در رسانه هاي مکتوب 26 اسفند 97

توسط استاندار البرز
تقدير از عملکرد صندوق کارآفريني اميد استان البرز
۱۳۹۷/۱۲/۲۷